Aktualności

aktualnosci

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Centrum FIZMED Sp. z o. o., z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Cieszyńskiej 317, tel. 693-601-454. Inspektorem Danych Osobowych jest Barbara Rostocka (adres e-mail: [email protected]). Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) i d) oraz art. 9 ust. 2  lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane są przetwarzane w celu udzielenia świadczenia medycznego (lit. c). Podanie danych jest wymogiem ustawowym, osoba chcąca skorzystać z usług medycznych jest zobowiązana do ich podania. Nie podanie danych uniemożliwi Administratorowi spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa i może uniemożliwić udzielenie świadczenia medycznego. Dane mogą być przetwarzane także w celu ochrony interesów osoby, której dane dotyczą (lit. d) np. w przypadku wystawiania, na żądanie pacjenta, imiennego rachunku za usługę.

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej oraz rodzaj zawartych w nich danych określają: • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom (jak NFZ, biuro rachunkowe, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, ZUS), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe zostaną usunięte po upływie przewidzianego przepisami prawa czasu przechowywania dokumentacji medycznej.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (chyba, że istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane pozyskane podczas udzielania świadczeń medycznych nie będą wykorzystywane w celu automatycznego profilowania.

Dane osobowe przetwarzane w placówkach medycznych, w związku z udzieleniem świadczenia medycznego, nie są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, dlatego też nie ma możliwości cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa (RODO Art. 6 ust. 1 c).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Administratorem Danych Osobowych jest Centrum FIZMED Sp. z o. o., z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Cieszyńskiej 317, tel. 693-601-454. Inspektorem Danych Osobowych jest Barbara Rostocka (adres e-mail: [email protected]). Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6, ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Monitoring z wykorzystaniem kamer przemysłowych jest prowadzony w części zakładu pracy obejmującej pomieszczenia rejestracji, poczekalni i korytarze oraz przed wejściem do budynku. Monitoring obejmuje wyłącznie wizję. Nie prowadzi się monitoringu w miejscach udzielania świadczeń, przebieralni ani w pomieszczeniach sanitarnych.

Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe zostaną usunięte poprzez nadpisanie po upływie trzech tygodni. Pozyskane dane nie będą wykorzystywane w celu automatycznego profilowania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (chyba, że istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.