Rejestracja on-line

rejestracja

REHABILITACJA NFZ:

  • konieczne jest posiadanie skierowania na zabiegi rehabilitacyjne wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (czyli posiadającego umowę z NFZ)
  • na podstawie skierowania do Poradni rehabilitacyjnej zabiegi może Państwu zlecić lekarz z naszej placówki

e-rejestracja NFZ:

https://widzyk.erejestracja.online

Należy skopiować/wpisać adres do przeglądarki. Zarezerwowanie terminu jest możliwe po założeniu konta.

Zwracamy uwagę, iż terminy, na które można się umówić elektronicznie są zgodne z listą oczekujących.

KONSULTACJA LEKARSKA – SPECJALISTA REHABILITACJI:

  • bezpłatna - w ramach NFZ – konieczne jest posiadanie skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej, które może wystawić lekarz rodzinny (POZ), prosimy zabrać ze sobą także Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – tzw. kartę chipową.
  • prywatna

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA – MGR PRZEMYSŁAW WIDZYK:

  • prywatna
  • czas trwania 30 min

PIERWSZA WIZYTA

Na pierwszą wizytę prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji medycznej dotyczącej schorzenia (zdjęcie RTG, wynik tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego) oraz dokument tożsamości.

NA WIZYTĘ W NASZYM CENTRUM MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ ZARÓWNO OSOBIŚCIE JAK I TELEFONICZNIE.

tel. (33) 822-41-15
tel. kom. 693-601-454

Uzyskanie dokumentacji medycznej

Chęć uzyskania dokumentacji medycznej z zabiegów i konsultacji prywatnych proszę zgłaszać z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Dokumentacja z NFZ jest przygotowywana, jeśli to możliwe, na poczekaniu lub maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych.

Opłaty za dokumentację medyczną

  • wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej określa art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  • maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (dane GUS), a jednej strony kopii lub wydruku dokumentacji - 0,00007.

  • aktualnie opłata za jedną stronę kserokopii to 30 gr, a za jedną stronę odpisu 5 zł.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6, lit. c) i d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane są przetwarzane w celu udzielenia świadczenia medycznego (lit. c).

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, osoba chcąca skorzystać z usług medycznych jest zobowiązana do ich podania. Nie podanie danych uniemożliwi Administratorowi spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa i może uniemożliwić udzielenie świadczenia medycznego. Dane mogą być przetwarzane także w celu ochrony interesów osoby, której dane dotyczą (lit. d) np. w przypadku wystawiania, na żądanie pacjenta, imiennej faktury za usługę. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom (jak NFZ, biuro rachunkowe, Towarzystwa Ubezpieczeniowe). Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe zostaną usunięte po upływie przewidzianego przepisami prawa czasu przechowywania dokumentacji medycznej.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (chyba, że istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane pozyskane podczas udzielania świadczeń medycznych nie będą wykorzystywane w celu automatycznego profilowania.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Wysłanie zgłoszenia poprzez Formularz Rejestracyjny oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu i odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Widzyk Sp. k., z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Cieszyńskiej 317, tel. 693-601-454. Inspektorem Danych Osobowych jest Barbara Rostocka (adres e-mail:barbara[email protected]). Dane wpisane do elektronicznego formularza są przetwarzane na podstawie art. 6, pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym. Nie podanie danych uniemożliwi kontakt ze strony pracowników Spółki. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe zostaną usunięte po skontaktowaniu się z osobą wysyłającą zgłoszenie. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dane pozyskane w formularzu elektronicznym nie będą wykorzystywane przez Centrum Widzyk Sp. k. w celu automatycznego profilowania.