Aktualności

aktualnosci

Rehabilitacja domowa

Kto może skorzystać?

Osoby ubezpieczone, kwalifikujące się do rehabilitacji domowej zgodnie z rozporządzeniem (lista schorzeń poniżej)

(Stan zdrowia kwalifikujący do zabiegów w domu będzie każdorazowo weryfikowany przez naszych pracowników)

Co należy przynieść do placówki?

Skierowanie do PRACOWNII FIZJOTERAPII (kod jednostki 1310) na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych. Lekarz powinien wpisać np. w polu "cel skierowania", że chodzi o rehabilitację domową.

Skierowanie musi być wystawione w sposób poprawny. Zgodnie z rozporządzeniem od 2019 roku musi zawierać informację o "CHOROBACH I STANACH TOWARZYSZĄCYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA PROCES REHABILITACJI". JEST TO WARUNEK PRZYJĘCIA SKIEROWANIA.

Nie chodzi tu o rozpoznania współistniejące, ani przeciwwskazania, ale o stany lub choroby, które mogą wpływać na rehabilitację. Może to być np. rozrusznik serca. Jeśli nie ma takich chorób/stanów lekarz powinien napisać np. "brak chorób wpływających na proces rehabilitacji", albo tylko słowo "brak" na odpowiednim polu elektronicznego skierowania.

Poniżej wzór skierowania.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej:

"Skierowanie, o którym mowa w pkt 1, zawiera:

a) pieczęć, naklejkę lub nadruk zawierające nazwę (firmę) i adres świadczeniodawcy z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

b) imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) rozpoznanie w języku polskim,

d) kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,

e) choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,

f) podpis oraz imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania;"

Jak długo trwa rehabilitacja?

Czas trwania rehabilitacji jest ograniczony przepisami prawa – każdy pacjent może skorzystać z rehabilitacji domowej maksymalnie do 80 dni zabiegowych w ciągu roku kalendarzowego.

Rehabilitacja domowa z NFZ przysługuje wyłącznie osobom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanym poniższymi schorzeniami:

1) ogniskowe uszkodzenia mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;

2) ciężkie uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadające 5. stopniowi skali Rankina;

3) uszkodzenia rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;

4) choroby przewlekle postępujące, w szczególności: miopatie, choroba Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów;

5) choroby zwyrodnieniowe stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;

6) złamania, obrażenia i amputacje kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;

7) także przysługuje osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym;