Aktualności

aktualnosci

NFZ: WARTO WIEDZIEĆ - pytania i odpowiedzi

Rehabilitacja Lecznicza, a szczególne uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – jak to działa?

Co to za uprawnienia?

Od 1 lipca 2018 roku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

Oznacza to, iż poradnia rehabilitacyjna lub pracownia fizjoterapii dokonuje przyjęcia w dniu zgłoszenia pacjenta, a gdy to jest nie możliwe wyznacza termin poza kolejnością wynikającą z kolejki oczekujących. Nie jest określone w przepisach jak szybko to przyjęcie ma nastąpić. Placówka wyznacza najszybszy możliwy termin, który jest związany z możliwościami organizacyjnymi i technicznymi, w tym także z ilością personelu medycznego.

Siedmiodniowy termin przyjęcia obowiązuje wyłącznie w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (np. poradnia kardiologiczna, gastrologiczna). Rehabilitacja Lecznicza jest odrębnym zakresem świadczeń.

A co ze skierowaniem?

Na konsultację w poradni rehabilitacyjnej oraz na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych nadal niezbędne jest posiadanie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Bez skierowania można korzystać ze świadczeń z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej jak np. gastrolog, alergolog, kardiolog. Rehabilitacja Lecznicza jest odrębnym zakresem świadczeń.

A co się nie zmienia?

 • Nadal potrzebne jest skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub do pracowni fizjoterapii na cykl zabiegowy.

 • Nadal obowiązują limity 5 rodzajów zabiegów w maksymalnie 10 dniowym cyklu zabiegowym.

 • Nadal obowiązuje limit 80 dni rehabilitacji domowej w ciągu roku. Nie zmieniają się również wskazania w jakich przypadkach/schorzeniach rehabilitacja domowa może być prowadzona.

Kto może skorzystać?

Każda osoba posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, także osoby które przed 1998 rokiem uzyskały tzw. I grupę inwalidzką.

Jakie dokumenty trzeba przedstawić w placówce medycznej?

Orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymację osoby niepełnosprawnej, ale tylko gdy zawiera informację o stopniu niepełnosprawności.

Co trzeba zrobić żeby skorzystać z rehabilitacji w ramach NFZ?

 • najpierw trzeba się udać do lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po skierowanie do PORADNI REHABILITACYJNEJ
 • następnie z tym skierowaniem zgłosić się na wizytę w dowolnej poradni rehabilitacyjnej, na wizycie lekarz wystawi skierowanie do PRACOWNI FIZJOTERAPII, czyli na konkretne zabiegi
 • zabiegi można zrealizować w dowolnej pracowni/zakładzie fizjoterapii

W jaki sposób zapisać się do kolejki oczekujących na zabiegi w ramach NFZ?

 • zgłosić się do placówki z ważnym skierowaniem do pracowni fizjoterapii lub donieść skierowanie w ciągu 14 dni od momentu zapisu
 • zapisywać się można w każdy dzień pracy placówki - NFZ zabrania placówkom wyznaczania dni na zapisy!

Jak długo jest ważne moje skierowanie?

 • skierowanie do poradni rehabilitacyjnej - aż istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia leczenia, ale aby być pewnym, że zgłaszają się Państwo do nas z aktualnym problemem, prosimy, aby nie było wystawione wcześniej niż 12 miesięcy
 • skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne - 30 dni od daty wystawienia

Dostałem skierowanie na zabiegi - gdzie mogę je zrealizować?

 • skierowania na zabiegi są ważne we wszystkich placówkach posiadających kontrakty z NFZ
 • ważne jest aby dana placówka wykonywała zlecone zabiegi, np. nie każda będzie posiadała w ofercie krioterapię ogólnoustrojową lub zabiegi z zakresu balneoterapii

Kolejka jest długa - czy mogę zapisać się "na zapas"?

 • niestety, pacjent może być wpisany na listę oczekujących na to samo świadczenie tyko raz
 • następne skierowanie na "to samo" będziemy mogli przyjąć dopiero po realizacji pierwszego

Rehabilitacja domowa - kto może z niej skorzystać?

 • każda placówka świadcząca usługi rehabilitacyjne ambulatoryjne, w niewielkim zakresie prowadzi także rehabilitację w warunkach domowych
 • rehabilitacja domowa jest przeznaczona dla osób, które ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się, nie mogą dotrzeć do placówki rehabilitacji ambulatoryjnej
 • jednakże tylko określone grupy pacjentów mogą z niej skorzystać, reguluje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
 • do rehabilitacji domowej są uprawnione m. in.:

 • osoby po udarach, uszkodzeniach rdzenia kręgowego (do 12 miesięcy od incydentu)

 • osoby po urazach, złamaniach, amputacjach kończyn dolnych (do 6 miesięcy)
 • osoby cierpiące na choroby przewlekle postępujące (jak miopatie, choroba Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, choroby demielinizacyjne)
 • osoby z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego

Ile trwa cykl zabiegów? A ile może być zabiegów w jednym dniu?

 • lekarz może zlecić do 10 dni zabiegowych oraz maksymalnie 5 zabiegów dziennie

Czy jest jakiś limit roczny ilości zabiegów?

 • w rehabilitacji ambulatoryjnej nie ma limitu dni zabiegowych
 • tylko w rehabilitacji domowej pacjentowi przysługuje maksymalnie 80 dni zabiegowych oraz do 5 zabiegów dziennie

Wydanie dokumentacji - ile to kosztuje?

 • wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej określa art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (dane GUS), a jednej strony kopii lub wydruku dokumentacji - 0,00007.

 • aktualnie opłata za jedną stronę ksera to 30 gr, a za jedną stronę odpisu 5 zł.

Potrzebuję zaświadczenie - czy będę musiał za nie zapłacić?

 • niektóre zaświadczenia i druki są wystawiane pacjentom bezpłatnie, inne nie, reguluje to "Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych"

System eWUŚ nie potwierdza mojego prawa do świadczeń - mogę je potwierdzić inaczej?

 • tak, jeśli wiesz, że posiadasz uprawnienia do korzystania ze świadczeń możesz złożyć pisemne oświadczenie o tym, że jesteś ubezpieczony

 • możesz także przedstawić w rejestracji jeden dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, np. legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie od pracodawcy, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Kto może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością?

 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • kombatanci
 • Dawcy Przeszczepu i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, dawca krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19

 • kobiety w okresie ciąży

 • osoby do ukończenia 18 roku życia posiadające zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o  niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • osoba deportowana do pracy przymusowej